Zoeken
Econsultancy homepagee
Nederlandse versie   Deutsche Version   English version
Ecologie

Ecologie

Steeds meer particulieren, bedrijven en overheden worden bewuster van hun leefomgeving. De druk op de beschikbare open ruimte neemt nog steeds in rap tempo toe waardoor het steeds belangrijker wordt om zorgvuldig om te gaan met de natuur- en cultuurwaarden die Nederland nog rijk is.

De zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden wordt gegarandeerd door de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu.

De Europese wetgeving (onder andere de Natura 2000, Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)  zijn in Nederland vertaald in de Flora- en faunawet voor de soortbescherming en in de gewijzigde Natuurbeschermings­wet 1998 voor de gebieds­be­scher­ming.

Door in de planfase van een (bouw)project of ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met het voorkomen van beschermde en/of zeldzame planten- en diersoorten kan effectief worden omgegaan met de aanwezigheid van een beschermde soort. Een dreigende overtreding van de Flora- en faunawet kan zo snel gesignaleerd en in veel situaties voorkomen worden. Vervolgens kan er accuraat actie ondernomen worden om zodoende de overlevingskansen en migratiemogelijkheden van een beschermde soort in het betreffende gebied geen blijvende schade toe te brengen.

Econsultancy is lid van de branchevereniging ‘Netwerk Groene Bureaus’ en werkt volgens de door het Netwerk opgestelde richtlijnen. Econsultancy heeft tevens van het ministerie van LNV een volledige ontheffing in gevolge artikel 75A van de Flora- en faunawet, voor de inventarisatie van beschermde planten en dieren in Nederland en het bezit en gebruik van diverse vangmiddelen (registratienummer FF/75A/2005/019).

Producten en diensten:
  • Ecologisch onderzoek in de ruimste zin van het woord.
  • Quickscan flora en fauna (risicobeoordeling).
  • Volledige Natuurtoets met mitigatie en compensatie.
  • Natuurwaardenonderzoek
  • Verslechterings-/ verstoringstoets
  • Habitattoets (oriëntatiefase)
  • Inventariseren van beschermde planten- en diersoorten.
  • Monitoring van soortgroepen en gebieden.
  • Opstellen en coördineren van een ontheffingsaanvraag of een ecologisch werkplan.
  • Natuurontwikkeling en herinrichtingmogelijkheden.


< Terug

ECO Update

Wilt u de ECO Update per post ontvangen? Meld u dan hier aan. Ook voor wijzigingen.

Klik hier voor de laatste ECO Update 26.
Twitter

Twitter