Zoeken
Econsultancy homepagee
Nederlandse versie   Deutsche Version   English version

Duurzaam bodembeheer

Het Besluit bodemkwaliteit voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en landbodems en voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewateren de kwaliteit van de uitvoering hiervan staat voor een duurzaam gebruik van de bodem. Het Besluit is in de eerste plaats bedoeld voor decentrale overheden, zoals gemeenten en waterschappen. Maar ook provincies en Rijkswaterstaat krijgen met het Besluit te maken, net als bedrijven die bouwstoffen, grond en baggerspecie (laten) toepassen, zoals aannemers, projectontwikkelaars, grondbanken en adviseurs.

De bodem is een bron van drinkwater en voedsel en een woonplaats voor dieren. Tegelijkertijd gebruiken we de bodem om op te wonen, te werken en te recreëren en we leggen wegen, spoorwegen en geluidswallen aan. Bouwstoffen, grond en baggerspecie willen we hierbij zoveel mogelijk hergebruiken, zodat minder materiaal wordt gestort en minder primaire grondstoffen worden gewonnen. Maar dat mag niet leiden tot verontreinigingen. Daarom streeft het Besluit naar een balans tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu én ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. Deze balans noemen we duurzaam bodembeheer en het Besluit biedt hiervoor de kaders.

Voor bodembeheer is goed toegankelijke actuele bodeminformatie een voorwaarde. Onder andere binnen het project Landsdekkend Beeld voor de bodemkwaliteit in Nederland zijn grootschalige inventarisaties uitgevoerd. Ook voor gebiedsontwikkeling is, bijvoorbeeld bij het hergebruik van grond en de sturing van grondstromen, ruimtelijk inzicht in de bodemkwaliteit belangrijk.

Bij Econsultancy zijn adviseurs werkzaam die gespecialiseerd zijn in het verzamelen en ontsluiten van bodemgegevens. Via verwerking van deze gegevens (o.a. middels GIS) tot kaarten kan de basis worden gelegd voor beheerplannen en beleidsadviezen.


< Terug

ECO Update

Wilt u de ECO Update per post ontvangen? Meld u dan hier aan. Ook voor wijzigingen.

Klik hier voor de laatste ECO Update 26.
Twitter

Twitter