Zoeken
Econsultancy homepagee
Nederlandse versie   Deutsche Version   English version

Proefsleuven

Als uit het archeologisch vooronderzoek blijkt dat binnen het onderzochte terrein archeologische resten aangetroffen kunnen worden en aanpassingen van de voorgenomen bodemverstorende activiteiten niet kunnen voorkomen dat deze resten worden aangetast, dan kan vanuit het bevoegd gezag worden besloten dat een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is.

Bij een proefsleuvenonderzoek worden op basis van een Programma van Eisen op van tevoren bepaalde delen van de onderzoekslocatie sleuven gegraven tot op een diepte waar archeologische waarden te verwachten zijn. Archeologische grondsporen die hierbij aan het licht komen worden ingemeten en gefotografeerd. Tevens worden monsters genomen om tot een datering en waardebepaling van de vindplaats te komen.

Archeologisch vondstmateriaal, zoals aardewerk en bewerkt vuursteen, wordt systematisch verzameld. Het is ook mogelijk dat er bij een proefsleuvenonderzoek geen archeologische waarden worden aangetroffen. Het onderzoek leidt tot een rapportage waarin de resultaten worden beschreven en een waardeoordeel wordt gegeven aan de vindplaats. Op basis van dit rapport wordt door het bevoegd gezag besloten of de vindplaats kan worden vrijgegeven, of dat de voorgenomen bodemverstorende activiteiten archeologisch begeleid moeten worden, of dat een complete archeologische opgraving van de vindplaats moet plaatsvinden. Het kan zelfs zo zijn dat (een gedeelte van) de vindplaats moet worden behouden. Er is dan sprake van een zogenaamd archeologisch beschermd gebied, oftewel een monument.


< Terug

ECO Update

Wilt u de ECO Update per post ontvangen? Meld u dan hier aan. Ook voor wijzigingen.

Klik hier voor de laatste ECO Update 26.
Twitter

Twitter