Wet Natuurbescherming

Wet natuurbescherming

Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt moet aan de regels uit de Wnb voldaan worden.

Wat staat er in de Wet natuurbescherming? We geven een beknopt overzicht. 

De Wet natuurbescherming is gericht op:

het beschermen, beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies.

Wil je een gebied  ontwikkelen? Dan moet je voldoen aan de in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschreven regels.

De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt grotendeels bij de provincies. De provincie toetst of voorgenomen ontwikkelingen geen nadelige gevolgen hebben.

Zorgplicht in de Wnb

De zorgplicht in de Wbn heeft betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng beschermde soorten. Het onnodig doden, verwonden of beschadigen van dieren en gebieden moet worden vermeden.

Soortenbescherming

Welke dieren- en plantensoorten beschermd zijn, wordt bepaald door internationale verdragen en is aangevuld met soorten die nationaal beschermd zijn.

Gebiedenbescherming

Natura 2000-gebieden en gebieden behorend tot het Natuurnetwerk Nederland worden door de Wnb beschermd tegen negatieve effecten van ontwikkelingen.

Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. 

Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:

  • bestaande natuurgebieden, waaronder onze 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000-gebieden.

Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin, vanuit een Europees perspectief, belangrijke flora en fauna voorkomen.

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied.

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. De vergunningen worden beoordeeld en afgegeven door de desbetreffende provincie.

Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden heeft als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Daarom geldt ook hier een meldingsplicht.
Op basis van de melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling aanvaardbaar is. Soms geldt de plicht voor een herbeplanting.

Wet Natuurbescherming Kroondomein

De quickscan en de wet

Bij een quickscan Wet natuurbescherming (ook wel Quickscan flora en fauna genoemd) wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of voortplantingplaatsen aanwezig zijn van de soorten die beschermd zijn. Vervolgens wordt beoordeeld of voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk is.

Wil je advies over de aanpak binnen de Wnb? Vraag het ons: