Stikstofberekening (1)

Stikstofberekening

Voorkomen dat een project schadelijke effecten heeft op een Natura 2000 gebied? Wij maken een berekening van de stikstofdepositie.

Stikstofdepositie berekenen

Negatieve effecten door stikstofdepositie op natuurgebieden moeten volgens de huidige regelgeving worden uitgesloten. Voor de doorgang van (bouw)plannen of het verkrijgen van een omgevingsvergunning moet dat effect worden gemeten.

Het is dus belangrijk om tijdig een stikstofberekening met AERIUS Calculator te maken en mogelijke knelpunten, met betrekking tot de realisatie of de ingebruikname van een project, te signaleren.

Afhankelijk van de berekende stikstofdepositie kan een aanvraag voor vergunning of benutting van de beschikbare depositieruimte uit het stikstofregistratiesysteem nodig zijn. Samen met onze eigen ecologen leveren wij een directe meerwaarde met onze advisering en dragen wij zorg voor een voorspoedige afhandeling van je project.

Stikstofberekening en Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn ruim 160 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. Om deze natuurgebieden in stand te houden, moeten negatieve effecten van ruimtelijke ontwikkelingen worden uitgesloten. Doordat stikstof zich over een grote afstand kan verspreiden en neerslaan, wordt een onderzoek al snel verplicht gesteld.

AERIUS Calculator

Met het programma AERIUS Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-gebieden berekend. Bij een depositie kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar worden negatieve effecten uitgesloten en kan het plan doorgaan of de omgevingsvergunning worden verleend.

Stikstofonderzoek voor vergunningsaanvraag

Wanneer de depositie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te worden aangevraagd. De vergunning kan alleen worden verleend als zeker is dat een project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aantast. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn:

  • Interne of externe saldering
  • Toekenning stikstofdepositieruimte
  • Passende beoordeling

Je krijgt van ons een advies dat past bij jouw situatie.

Geïnteresseerd in stikstofberekening?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Onze specialisten stikstofberekening

Roel Bouten

Roel Bouten Projectleider geluid en omgeving Limburg

Marc de Loos

Marc de Loos Projectcoördinator ruimtelijke ontwikkelingen Limburg

Joost Boogaard

Joost Boogaard Senior projectleider ecologie Gelderland