Uitspraak Stikstof Uitstoot November 2022

Bouwvrijstelling voor stikstofdepositie vervalt

Een berekening voorafgaand aan elk bouwproject is vanaf november 2022 weer verplicht.

Bouwvrijstelling vervallen

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State zich in de Porthos-zaak uitgesproken over de vrijstelling van de aanlegfase. De Raad van State heeft in de tussenuitspraak besloten dat de bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De bouwvrijstelling is hiermee per direct komen te vervallen en mag niet meer worden toegepast. Dat betekent dat, net als in de situatie van vóór de bouwvrijstelling, er weer een AERIUS-berekening dient te worden gemaakt voor alle projecten waarbij bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Herkomst bouwvrijstelling aanlegfase

Sinds 1 juli 2021 bevatte de Wet natuurbescherming een vrijstelling voor bouwwerkzaamheden in relatie tot stikstofdepositie. Die ‘bouwvrijstelling’ gold voor tijdelijke bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten. De bedoeling van de vrijstelling voor de aanlegfase was dat, met onder andere aanvullende maatregelen om de emissies te beperken, voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van bouwwerkzaamheden.

Betrouwbare berekening stikstofdepositie

Op het moment dat een bestemmingsplan wordt opgesteld, zijn meestal nog geen gegevens bekend over de inzet van het materieel dat nodig is voor de realisatie van het project. Op basis van ervaring en kennis van gegevens over verschillende soorten afgeronde projecten, kunnen wij een realistische berekening uitvoeren. Op deze manier maken we voor nieuwe projecten een betrouwbare berekening van de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura-2000 gebieden. Wanneer blijkt dat er belemmeringen zijn, nemen we direct contact op met onze opdrachtgever en denken we mee in oplossingen. Zo loopt een plan geen onnodige verdere vertraging op.

 

 

AERIUS-berekening

AERIUS-Calculator is een programma waarmee de depositie van stikstofverbindingen kan worden berekend. Het gaat hierbij om de hoeveelheid stikstof in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). De resultaten zijn belangrijk voor het effect op omliggende Natura 2000-gebieden. Bij een depositie van maximaal (afgerond) 0,00 mol/ha/jaar worden negatieve effecten uitgesloten.

Onze specialisten adviseren je graag over de stappen die je vanaf nu moet nemen.

Advies vragen

Betrokken collega's

Ruud Smeets Profielfoto (1)

Ruud Smeets Vestigingsleider Noord-Brabant

Roel Bouten

Roel Bouten Senior projectleider geluid en omgeving Limburg