Smartphone Bel: 088 – 500 1 600

Soortenmanagementplan

Meer dan een snelle ontheffing op de Wet natuurbescherming


Wat is een soortenmanagmentplan?

Een soortenmanagementplan is de nieuwe vorm van ontheffing op de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb uit 2017 voorziet in de bescherming van planten en dieren. Activiteiten waarbij mogelijk beschermde soorten in het gedrang komen moeten worden geïnventariseerd. Wanneer nodig, moeten er soortbeschermende maatregelen genomen worden.
Voor het bouwen, slopen en aanleggen van infrastructuur is toestemming nodig in het kader van deze wet. In speciale gevallen wordt een uitzondering gemaakt of ontheffing verleend op de Wet natuurbescherming. Heb je plannen?
Dan klop je aan bij het bevoegd gezag: de provincie.

 
soortenmanagmentplan

 Geen verrassingen bij sloop of bouw (illustratie©visenchips)

Ontheffing van de provincie

De provincie beoordeelt op dit moment bij elk individueel plan of ontheffing kan worden verleend. Aan elke beoordeling gaat een onderzoek vooraf. Onderzoek en procedures zorgen voor een langdurig en kostbaar traject waar niemand op zit te wachten. Toenemende werkdruk bij de provincie zorgt ervoor dat wachttijden eerder langer dan korter zullen worden. Voor alle betrokkenen omslachtig en niet gewenst. Dit kan anders dankzij het soortenmanagmentplan (SMP).

Wat kun je met het SMP bereiken?

Het doel van een SMP is om de populaties van soorten in stand te houden. Daarbij is het handig om een groot gebied te beschouwen in plaats van een aparte toetsing voor ieder plan uit te voeren.

Het ene SMP is het andere niet

Het is belangrijk om van te voren goed na te denken voor welke soorten, welke gebieden en welke situaties een SMP voordeel kan bieden. Het SMP dat Econsultancy heeft opgesteld voor de gemeente Ede is heel anders van opzet dan de overige soortmanagementplannen die in het kader van de pilots van de provincie Gelderland zijn opgesteld.
Als het plaatje dat het SMP schetst klopt en in de toekomst gewaarborgd kan worden, kan de provincie een gebiedsgerichte ontheffing verlenen aan de gemeente. Deze ontheffing is 10 jaar geldig. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van het SMP ligt gedurende die tijd bij de gemeente.

Wat zijn de voordelen van het SMP?

Het soortenmanagementplan levert veel op voor alle partijen.
De voordelen op een rijtje:

• Verkorten procedures
• Verminderen onderzoeksinspanning
• Het plan geeft duidelijkheid voor 10 jaar
• Tijdswinst
• Ontwikkelingskansen voor de soorten
• Gebruikers doen een stapje extra

Pilots soortenmanagementplan

Een soortenmanagementplan is een nieuwe mogelijkheid tot ontheffing op de Wnb. En wat nieuw is wordt getest. In Gelderland zijn er 4 gemeenten, Ede, Lochem, Apeldoorn en Nijmegen, die als pilot een SMP hebben opgesteld.

Het soortenmanagementplan van Ede en Econsultancy

Gemeente Ede heeft voor de aanpak van het soortenmanagementplan Econsultancy ingeschakeld. De intensieve samenwerking tussen beide partijen heeft al eerder zijn vruchten afgeworpen en heeft o.a. geresulteerd in een interactieve natuurwaarde kaart van alle gebieden in de gemeente Ede.
Het SMP dat mede hierop is ontwikkeld verschilt van andere plannen doordat direct bij het begin een besparing in tijd en startkapitaal wordt gerealiseerd. In het Edese SMP wordt het gebied benoemd met daarin de voorkomende soorten, de deelnemende partijen en, heel evident: welk probleem moet in het betreffende gebied opgelost worden. Lees ook: wíens probleem moet opgelost worden. Onderzoek van specifieke objecten volgt pas later.
Een belangrijk verschil ten opzichte van andere pilots: het gebiedsdekkend onderzoek is in Ede vervangen door een soortgericht onderzoek dat afhankelijk is van de aard en de schaal van de ingreep. Ondernemers zorgen zelf voor de benodigde onderzoeken. De gemeente houdt de vinger aan de pols door de trend van de aantallen te volgen.

Ecologische gebiedsinventarisatie

Voorafgaand aan het SMP is een gebiedsdekkende inventarisatie van de geschiktheid van gebieden en wijken voor soorten gemaakt. Deze interactieve ecologische verwachtingskaart  levert relevante gegevens over de mogelijkheden in een gebied.
Wanneer de gehele inventarisatie op het gebied van aanwezigheid, aantallen en verblijfsplaats compleet is kan de planning voor soortbehoud aanvangen. Op deze manier wordt voorkomen dat er doden en gewonden vallen onder de (beschermde) diersoorten.

Ecologische begeleiding 

De initiatiefnemer zorgt gedurende de hele projectperiode voor ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden. De onderzoekers kunnen aangeven waar rekening met een soort moet worden gehouden en waar niet. Er kan advies worden gegeven over waar, ook in het broedseizoen, veilig kan worden gebouwd.

SMP op maat

Bij elk van de gemeenten waarin nu een pilot draait, spelen andere factoren een rol. De één heeft te maken met renovatie en maakt vooral plannen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. De ander ontwikkelt woningbouw in een buitengebied en zal moeten inventariseren hoe steenuilen het leef- en foerageergebied kunnen behouden. 
Onlangs presenteerde Edwin Witter, senior projectleider bij Econsultancy, het SMP van Ede tijdens Symposium soortenmanagementplannen voor de Provincie Gelderland.

Informatie Soortenmanagementplan

Meer weten hoe Econsultancy het soortenmanagementplan heeft opgezet? Neem nu contact op met Edwin Witter.

De illustraties in dit artikel komen uit de presentatie van Edwin Witter en zijn gemaakt door Studio Vis & Chips

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 Routeplanner

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 Routeplanner

Vestiging Brabant

Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 Routeplanner

Vestiging Zuid Holland

Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 Routeplanner

Vestiging Overijssel

Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 Routeplanner

Offerte aanvragen

Econsultancy verleent tal van diensten en verricht veel onderzoek zelf. Graag maken wij vrijblijvend een offerte voor u.

Offerte Klik hier voor de offerte aanvraag Smartphone Bel: 088 – 500 1 600
Deel deze pagina: