Milieukundige Begeleiding dijkversterking in Neer

Milieukundige begeleiding dijkversterking Neer Limburg

Econsultancy werkt mee aan het verhogen en vervangen van de kering bij Neer in Limburg. Door een deel van de nieuwe kering in glas uit te voeren, houden bewoners hun uitzicht over de Maas.

De dijkversterking in Neer word milieukundig begeleid

Econsultancy heeft voor de aannemerscombinatie Strukton Civiel en Van den Herik Kust- en Oeverwerken de milieukundige begeleiding verzorgd tijdens de uitvoering van activiteiten in sterk verontreinigde bodem en waterbodem.

Waterschap Limburg en praktijkproef Deltagoot

Waterschap Limburg werkt aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas in Limburg. De nieuwe kering in Neer is onder te verdelen in dijktrajecten die zijn voorzien van een natuurlijk dijklichaam of een keermuur. Voor het waterschap is dit een bijzonder dijkversterkingsproject door het bovenste deel van de keermuur te voorzien van glas. Dit glas is onderdeel van de waterkerende functie die de keermuur heeft. Begin 2020 heeft het waterschap een praktijkproef laten uitvoeren. In de Deltagoot heeft Deltares op ware grootte de waterkerendheid van het glas getest. Uit deze test bleek het glas te voldoen.

Werkzaamheden aannemerscombinatie

De ruim 1.600 meter lange kering is opgehoogd en op sommige plaatsen verlegd. De aanpassing van een tweetal stuwen is hierbij meegenomen. De bestaande keermuur van zo’n 500 meter lang is vervangen door een nieuwe keermuur die aan de bovenzijde is voorzien van waterkerend glas. De doorgangen en coupures die binnen het traject van de keermuur liggen zijn ook vervangen. Door alle veranderingen is ook de infrastructuur aangepast.

Verontreiniging bodem en waterbodem

De waterbodem en landbodem binnen het projectgebied wisselt sterk van kwaliteit. Om de realisatie van de dijkversterking mogelijk te maken moesten sommige werkzaamheden uitgevoerd worden in sterk verontreinigde bodem. Het werken in en met sterk verontreinigd bodem en waterbodemmateriaal heeft Econsultancy als onafhankelijke partij namens de aannemerscombinatie milieukundig begeleid.

Milieukundige begeleiding

Opsporing van explosieven, archeologie, vergunningen en niet te vergeten het contact met bewoners. Ik heb veel respect voor de mensen die er dagelijks mee bezig zijn. De werkzaamheden worden verricht door een heel team die alle belangen moeten verenigen. Binnen het team ben ik verantwoordelijk voor invulling van de milieukundige begeleiding. Dat betekent dat ik bij het uitvoeren van de kritische werkzaamheden, die werkzaamheden controleer en begeleid. Dit om te borgen dat de werkzaamheden in en met sterk verontreinigd bodemmateriaal volgens de gestelde eisen, regels en instemming van het bevoegd gezag plaatsvinden."

Processturing

Bart: “Bij processturing gaat het om de milieukundige aansturing tijdens de ingreep in de sterk verontreinigde bodem. Ik geef de ontgravingsgrenzen aan, controleer en teken voor de afvoer van het verontreinigde materiaal namens de ontdoener. Maar ook bij het terugplaatsen van tijdelijk uitgenomen materialen heb ik een controlerende taak. Mijn waarnemingen en bevindingen registreer ik een logboek.”

"Econsultancy is gecertificeerd volgens protocol 6001 en 6003. De milieukundige begeleiding is te onderscheiden in processturing en verificatie."

Bart Coenders Projectleider bodem

Bart Coenders dijkversterking
Processturing en verificatie

Verificatie

“Bij verificatie gaat het om de milieukundige controle van de bereikte eindsituatie.”, vertelt Bart verder. “Dat doen we door het uitvoeren van controlebemonsteringen waarbij de genomen monsters in het laboratorium ter analyse kunnen worden aangeboden. Maar ook het vastleggen van het eindresultaat en het opstellen en indienen van een realisatierapport en BUS-evaluaties (verslaglegging) maken hier deel van uit.”

Primeur

Inmiddels worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De dijkversterking moet eind 2020 klaar zijn. Een primeur in Nederland!

Advies aanvragen

Interesse in milieukundige begeleiding?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Bart Coenders

Bart Coenders Senior projectleider bodem I Milieukundig begeleider Limburg