Bodemsanering

Bodemsanering

Een gebied dat verontreinigd is, moet gesaneerd worden voordat je het verder mag ontwikkelen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet bodembescherming.

Wanneer is bodemsanering nodig?

Voorafgaand aan een bodemsanering, moet bodemonderzoek uitwijzen of de grond verontreinigd is en wat de milieuhygiënische risico's zijn. Aan de hand van deze onderzoeken, wordt een saneringsplan voor de bodem opgesteld. Hierin staan afspraken over de saneringsmethode, de planning en het eindresultaat. Oók de eisen van het bevoegd gezag worden hierin verwerkt.

Werkwijze bodemsanering

Het saneren van verontreinigde bodem gebeurt meestal door de grond af te voeren. De grond wordt afgegraven en ergens anders gereinigd of hergebruikt. Op deze manier kan een bodemsanering snel uitgevoerd worden.
Heel soms wordt de grond ter plaatse gesaneerd. Bijvoorbeeld wanneer het lastig is om de grond af te voeren of als de verontreiniging zich op grote diepte bevindt. Reiniging kan door een biologisch, chemisch of een fysisch proces. Het reinigen van de grond via bodemsanering ter plaatse duurt meestal langer. Welke werkwijze van bodemsanering wordt gekozen, hangt af van het type verontreiniging, de locatie en de diepte waarop de verontreiniging zich bevindt.

Olieverontreiniging

Saneringsplan

Of de verontreiniging met spoed moet worden aangepakt, wordt bepaald in een milieuhygiënische risicoanalyse. Op basis van deze risicoanalyse, wordt een saneringsplan opgesteld. Hierin staan:

  • afspraken over de saneringsmethode;
  • planning;
  • betrokken partijen en bevoegd gezag;
  • te behalen eindresultaat;
  • eventuele nazorgaspecten.

Oók afspraken gemaakt tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag, staan in het saneringsplan. Het is een gedetailleerd document voor bestek, aanbesteding en uitvoering. Maatwerk dus.

MKB: Milieukundige begeleiding Bodemsanering

Bij de uitvoering van zowel kleine als grote bodemsaneringsprojecten, verzorgt Econsultancy naast de onderzoeken ook de directievoering en/of de milieukundige begeleiding. Deze bestaat uit processturing en verificatie.

Bodemsanering bij metaalverontreiniging

Bij verontreiniging met metalen, kunnen we de XRF inzetten. Dit is een röntgen fluorescentie spectrometer (in het Engels X-ray fluorescence, vandaar de naam XRF), die speciaal bedoeld is voor bodemverontreiniging met zware metalen. Met de XRF kan de sanering en de milieukundige begeleiding (MKB) in minder tijd en tegen lagere kosten worden uitgevoerd.

Nazorg bodemsanering

De nazorg bij bodemsanering heeft onder meer tot doel dat we voorkomen dat na sanering achtergebleven verontreinigingen alsnog leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de bodem. De nazorg wordt nader uitgewerkt in het evaluatieverslag van de sanering of, bij een meer omvangrijke en complexe situatie, in een aparte nazorgrapportage. Wij adviseren over alle mogelijke saneringstechnieken en bieden een totaaloplossing voor de gehele fase vanaf het onderzoek tot en met de uitvoering.

Wet- en regelgeving bodemsanering

In de Wet bodembescherming staan regels met betrekking tot bodemsanering. De kwaliteit van grond en grondwater en de invloed van grondwater op  het milieu, worden door deze wet beschermd. In de Wet bodembescherming staat ook duidelijk aangegeven wie er verantwoordelijk is voor bodemverontreiniging: degene die de bodem heeft verontreinigd is verantwoordelijk voor het saneren ervan.

De Wet bodembescherming wordt binnen twee jaar vervangen door de Aanvullingswet Bodem Omgevingswet. De essentie van deze nieuwe wet, is dat wordt gestopt met actieve sanering en dat de aanpak van bodemverontreiniging veel meer wordt bepaald door ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie blijft verantwoordelijk voor het grondwater, gemeenten worden verantwoordelijk voor de grond.

Geïnteresseerd in bodemsanering?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Onze specialisten in bodemsanering

Nick Koenen

Nick Koenen Projectmedewerker bodem Noord-Brabant

Marcel Krijgsman

Marcel Krijgsman Milieukundig begeleider - Gecertificeerd dronepiloot Gelderland

Camille Bosch

Camille Bosch Senior projectleider bodem - Projectcoördinator ruimtelijke ontwikkelingen Limburg

Gerelateerde projecten

Studentexperience sanering

Student Experience Amsterdam Minerva Haven De locatie waarvoor Econsultancy de bodemsanering begeleidde.

Bodem, Bodemsanering
Milieukundige Begeleiding dijkversterking in Neer

Milieukundige begeleiding dijkversterking Neer Limburg Econsultancy werkt mee aan het verhogen en vervangen van de kering bij Neer in Limburg.

Bodem