Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Voor veel nieuwe plannen en ontwikkelingen is bodemonderzoek verplicht. Wij helpen je de juiste onderzoeken en onderzoeksopzet te bepalen voor de geplande ontwikkelingen.

Uit welke fasen bestaat bodemonderzoek? 

Bodemonderzoek kan bestaan uit de volgende stappen:

Voor al deze onderzoeken zijn protocollen en richtlijnen opgesteld die herkenbaar zijn aan naam en nummer. Zoals NEN 5740 verwijst naar  een verkennend onderzoek. Onderzoek dat volgens de geldende normen is uitgevoerd bevat de juiste en volledige informatie op basis waarvan het bevoegd gezag besluiten neemt.

Wat kost een bodemonderzoek?

Beschrijving bodemmonsters
De bodemmonsters worden nauwkeurig beschreven.

Vooronderzoek NEN 5725

Een vooronderzoek wordt uitgevoerd voordat het feitelijke bodemonderzoek van start gaat. Het doel is zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen over het historisch en huidig gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving. Bronnen hiervoor zijn bijvoorbeeld bouw- en milieudossiers, historische kaarten, bodeminformatiesystemen, luchtfoto's en mondelinge informatie van eigenaren en omwonenden. Op basis van de verkregen informatie kan gericht verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Een gedegen vooronderzoek is van belang voor het verkennend onderzoek en is daarom een vast onderdeel van het bodemonderzoek. 

Verkennend onderzoek NEN 5740

Verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de NEN 5740. Bij een verkennend onderzoek worden grondboringen verricht, peilbuizen geplaatst en grondmonsters en watermonsters genomen. Wáár de boringen worden verricht en monsters worden genomen hangt af van de verwachtingen die het vooronderzoek heeft opgeleverd.  De resultaten van het veldwerk vormen samen met de resultaten van de analyses de gegevens voor het eindrapport. Hierin staan de conclusies en het advies.

Nader onderzoek NTA 5755

Wanneer uit het verkennend onderzoek blijkt dat er sprake is van een sterke verontreiniging, volgt een nader onderzoek. Het doel van een nader onderzoek is de aard en de omvang van een verontreiniging vaststellen. Om de kosten van een nader onderzoek zoveel mogelijk te beperken is het van belang om gericht en "slim" onderzoek te doen, waarbij ervaringen van eerder onderzoek zwaar meewegen. Wanneer er sprake is van ernstige bodemverontreiniging waarbij een sanering noodzakelijk is, wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd om vast te stellen of sanering spoedeisend is. Goed doordacht onderzoek kan kosten besparen, zowel tijdens het onderzoek als bij de sanering.

Wat kost bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek bestaat altijd uit een vooronderzoek en een verkennend onderzoek. De tijd die daarmee is gemoeid hangt af van de grootte van het perceel en de historie ervan. Afhankelijk van wat er tijdens die onderzoeken aangetroffen wordt, volgt er een nader onderzoek. De grootte van een dergelijk onderzoek hangt van veel factoren af en het is dan ook moeilijk om zonder informatie de kosten vast te stellen. Wanneer je jouw specifieke situatie aan ons voorlegt, kunnen wij je meer vertellen. 

Schoongrondverklaring

Waarom hebben we het hier nergens over een 'schoongrondverklaring'? Omdat zo'n document in de Wet bodembescherming niet voorkomt. In de volksmond wordt vaak gesproken over een schoongrondverklaring om aan te geven dat er op de grond gebouwd mag worden omdat er geen verontreiniging is aangetroffen. Na een bodemonderzoek leveren wij een rapport op dat je kunt indienen bij bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning. 

Een vraag stellen of een vrijblijvende offerte ontvangen? Vul hieronder jouw gegevens in.

Contactgegevens

Gegevens onderzoek

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Met het versturen van je gegevens ga je akkoord met de behandeling van je gegevens volgens ons privacy statement.

Onze specialisten in bodemonderzoek

Jesse Bouwman

Jesse Bouwman Projectmedewerker bodem - Milieukundig begeleider Gelderland

Andree Bruil

Andree Bruil Projectmedewerker bodem - Dronepiloot Gelderland

Gerelateerde projecten

Sportieve samenwerking

Sportieve samenwerking met voetbalclubs Econsultancy realiseert de wensen van diverse voetbalclubs in Nederland.

Ecologie, Geluid, Bodem, Archeologie
Bodembemonstering Rijkswaterstaat

Bodembemonstering Rijkswaterstaat Om de Waal, Rijn, Maas, IJssel en het Pannerdensch Kanaal zo goed mogelijk te beheren is het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat weet wat de bodemsamenstelling is en hoe die zich ontwikkelt. Econsultancy is onderdeel van het projectteam dat Cicom & Copier heeft samengesteld om de bodembemonstering van de rivieren in opdracht van Rijkswaterstaat uit te voeren.

Bodem