Westerhovenseweg (3)

De basis voor iedere wegreconstructie

De milieu- en geschiedkundige basis voor iedere wegreconstructie

Het is voor inwoners altijd even doorbijten als de weg gereconstrueerd wordt. Lastige verkeerssituaties moeten op de koop toe worden genomen voordat de situatie is verbeterd. Voordat een reconstructie daadwerkelijk begint, is er al heel wat werk verzet. Zo óók in Dommelen. De N69, ook bekend als Westparallel, tussen Dommelen en Veldhoven, moet ervoor gaan zorgen dat de verkeerssituatie op een groot aantal plekken in Dommelen een stuk verbeterd. Ter aansluiting op de N69, gaan een aantal hoofdwegen binnen Valkenswaard en haar kerkdorp Dommelen op de schop.

Alle onderzoeken voor een wegreconstructie

Econsultancy is door RA+ gevraagd als milieuadviesbureau voor de uitvoering van de diverse historische en milieukundige onderzoeken. We geven een kijkje in de keuken van de onderzoeken. 

Doorlatendheidsonderzoek

Voor het inrichten van duurzame infiltratievoorzieningen en het bemalen van grondwater tijdens de werkzaamheden aan de riolering, is kennis over de doorlatendheid van de bodem nodig. De gegevens uit het doorlatendheidsonderzoek dat we uitvoeren, geeft inzicht.

Archeologisch onderzoek

Omdat Valkenswaard en Dommelen beide een rijke geschiedenis hebben, heeft er onderzoek plaatsgevonden naar archeologische waarden en niet-ontplofte oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor dit archeologisch onderzoek duiken we de archieven in om een inschatting te kunnen maken van wat we bij de veldwerkzaamheden en de vervolgonderzoeken kunnen verwachten. De periode waarin een weg is aangelegd en het historisch gebruik van de bodem, vertelt ons veel. Op basis van de archeologische verwachtingen zijn er vervolgadviezen opgesteld.

Milieutechnisch onderzoek

Milieuregels en de Arbowet vragen om een verantwoorde omgang met materiaalstromen tijdens de reconstructie. Denk aan onder andere: vrijkomend asfalt, fundatiematerialen, grond en grondwater. Een milieutechnisch onderzoek brengt dit van te voren in beeld.

Asfaltonderzoek

Een asfaltweg bestaat vaak uit verschillende lagen asfalt die door de tijd over elkaar heen zijn gelegd. Asfaltlagen die aangelegd zijn vóór 1995 kunnen teerhoudende lagen bevatten. Deze teerlagen bevatten hoge gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). PAK zijn schadelijk voor mens en milieu en breken in het milieu nauwelijks af. Asfaltonderzoek wijst uit om welke materialen het gaat. Dankzij testmethoden op basis van fluorescentie en GC-MS analyses kan worden bepaald of er sprake is van asfaltlagen die teer bevatten. Teerhoudend asfalt dient apart gestort te worden bij een verwerker. Teervrij asfalt kan door de asfaltcentrale worden hergebruikt.

Fundatieonderzoek

Om rijbanen duurzaam te kunnen verstevigen, zijn er in het verleden veel soorten materiaal gebruikt.
Dit kan zijn: historisch puin en sloopafval, metaalslakken (waaronder zinkassen) en steenslagmengsels (basalt, vuursteen, etc.).
Sommige van deze fundatiematerialen kunnen verontreinigd zijn met schadelijke en milieubelastende stoffen. Denk onder andere aan metalen en in sommige puinfundaties zelfs asbest. Fundatieonderzoek wijst uit of er veilig gewerkt kan worden in de wegfundaties en of het fundatiemateriaal als verontreinigd moet worden afgevoerd of kan worden hergebruikt.

Bodemonderzoek

Door verschillende factoren kunnen verontreinigingen in grond en grondwater zijn ontstaan. Denk aan historische bedrijfsactiviteiten, de aanwezigheid van bodemvreemde materialen of fundaties (puin, kolengruis, slakken, etc.), calamiteiten, enzovoort. Voor mate van verontreiniging in grond en grondwater zijn wettelijke kaders opgesteld.
Econsultancy onderzoekt de bodem op het gehalte van verontreinigde stoffen. De onderzoeksresultaten bepalen of grond en grondwater gesaneerd moeten worden en of het veilig is om in de bodem te werken. Dit onderzoek bepaalt ook wat de hergebruiksmogelijkheden van de grond zijn.

Water en infiltratieonderzoek

Bij de aanleg of een reconstructie van een weg, is het belangrijk dat we weten hoe het met de doorlatendheid van de aanwezige bodem gesteld is. Dit is de input voor het dimensioneren en aanleggen van duurzame infiltratievoorzieningen. Omdat er voor de reconstructiewerkzaamheden beneden grondwaterpeil wordt gewerkt, wordt ook onderzocht of grondwaterbemaling mogelijk is. Aan de hand van deze waarden volgt een bemalingsadvies. Dit bemalingsadvies is opgesteld in samenwerking met Fugro NL.

Explosieven onderzoek

In en rondom Valkenswaard is in de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten. Om te bepalen of de reconstructiewerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd ten aanzien van niet-ontplofte oorlogsresten, zijn er door BeoBOM verschillende historische onderzoeken uitgevoerd.

 

Tracé tussen Dommelen en Veldhoven

Bij de reconstructie gaat het onder andere om de Westerhovenseweg, de Brouwerijdreef, de Bergstraat, de Norbertusdreef en de Dommelseweg. Ook valt de reconstructie van de Venbergseweg binnen het plan. De reconstructiewerkzaamheden aan de eerste wegen zijn momenteel bezig of reeds voltooid.

Infra Onderzoek
Dit zijn Dave Schell en Dario Salden, veldwerkteam bodem vestiging Swalmen. Van iedere laag wordt apart, handmatig een monster genomen. Het materiaal wordt door ons deskundig veldwerkteam visueel beoordeeld, bemonsterd en vervolgens in een laboratorium verder onderzocht.


Een overzicht werkzaamheden die Econsultancy heeft uitgevoerd:

  • compleet milieutechnisch onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en herbruikbaarheid van het asfalt, fundatie, grond en grondwater;
  • opstellen saneringsplannen ten behoeve van wegreconstructie;
  • onderzoek naar de doorlatendheid van de bodem in het kader van infiltratievoorzieningen en bemaling;
  • archeologisch bureauonderzoek, archeologisch Programma van Eisen (PvE) en begeleiding;
  • historisch onderzoek ontplofbare oorlogsresten in samenwerking met BeoBOM
    nota stikstofdepositie;
  • bemalingsadvies in samenwerking met Fugro.

De meeste onderzoeken binnen het onderzoeksgebied zijn inmiddels afgerond.

Voor omwonenden is er in eerste instantie altijd overlast. Maar al gauw zal iedereen de vlotte doorstroom als het nieuwe normaal zien. Daar doen we het voor. Gewoon 'goed', is gek genoeg voor Econsultancy.

Geïnteresseerd in onderzoeken voor een wegreconstructie?

Neem contact met ons op via 088 - 500 1 600 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Specialisten bij Econsultancy

Raoul Linders

Raoul Linders Senior projectleider bodem Limburg

Dave Schell

Dave Schell Projectmedewerker bodem - Milieukundig begeleider Limburg

Dario Salden

Dario Salden Projectmedewerker bodem Limburg

Nico Berends

Nico Berends Projectleider geluid en omgeving Limburg